ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آسغدن

لغت‌نامه دهخدا

آسغدن . [ س َ دَ ] (مص )(از: آ، نا + سغدن ، سختن یعنی سنجیدن ) ناسختن . ناسنجیدن . رجوع به آسغده ، بسغده ، بسغدن و بسغدیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ