ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آسان کاری

لغت‌نامه دهخدا

آسان کاری . (حامص مرکب ) مواسات . سهولت جانب . رفق . مساهلت . مدارات .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ