ترجمه مقاله

آزرمگین

لغت‌نامه دهخدا

آزرمگین . [ زَ ] (ص مرکب ) آزرمگِن .
ترجمه مقاله