ترجمه مقاله

آزرمگینی

لغت‌نامه دهخدا

آزرمگینی . [ زَ ] (حامص مرکب ) آزرمگِنی .
ترجمه مقاله