ترجمه مقاله

آزرمگن

لغت‌نامه دهخدا

آزرمگن . [ زَ گ ِ ] (ص مرکب )باحیا. مؤدب . || شرمنده . خجل . شرمسار.
ترجمه مقاله