ترجمه مقاله

آزرمگنی

لغت‌نامه دهخدا

آزرمگنی . [ زَ گ ِ ] (حامص مرکب ) حالت و کیفیت آزرمگِن .
ترجمه مقاله