ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آزاددارو

لغت‌نامه دهخدا

آزاددارو. (اِ مرکب ) سلق جَبلی ، و بیخ آن را حلیمو گویند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ