ترجمه مقاله

آروپناهی

لغت‌نامه دهخدا

آروپناهی . [ پ َ ] (اِخ ) رجوع به محمود صالح (طائفه ٔ...) شود.
ترجمه مقاله