ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آردل

لغت‌نامه دهخدا

آردل . [ دِ ] (اِ) فراشی که برای خواندن و احضار سپاهیان یا گناهکاران و یا مدعی علیهم فرستادندی .
- آردل بی چوب ؛ کنایه از بول است آنگاه که تنگ گیرد کسی را.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ