ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آرام

لغت‌نامه دهخدا

آرام . (اِخ ) نام کوهی یا آن کوه که میان مکه و مدینه است . || نام پدر عاد نخستین یا نام پدر عاد پسین یا نام شهر و یا نام مادر ایشان و یا نام قبیله ٔ ایشان . || نام آبی بدیار جذام در اطراف شام .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ