ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آخر سنگین

لغت‌نامه دهخدا

آخر سنگین . [ خ ُ رِ س َ ](ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آخورِ سنگین . آخری که در آن کاه و علف نباشد. || جایی که در آن حاصل ونفعی نبود. (از برهان ). مقابل آخر چرب :
رخش ترا برآخر سنگین روزگار
برگ و گیا نه و خر تو عنبرین چرا.

خاقانی .


|| سنگاب . مجازاً، چرب آخر :
حق تو خاقانیا کعبه تواند شناخت
وآخر سنگین طلب توشه ٔ یوم الحساب .

خاقانی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ