ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آثاناسیا

لغت‌نامه دهخدا

آثاناسیا. (یونانی ، اِ) اَثاناسیا. معجونی است نافع در اوجاع کبد و جز آن و معنای کلمه مُنْقِذ یا آیم وبهتر کنم و یا دواء گرگ و بز باشد. (بحرالجواهر).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ