ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آب ماهی نمکسود

لغت‌نامه دهخدا

آب ماهی نمکسود. [ ب ِ ی ِ ن َ م َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ماءالنون . (تحفه ).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما