ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آبفت

لغت‌نامه دهخدا

آبفت . [ ب َ ](اِ) جامه ٔ ستبر و سفته و گنده . آبافت :
تن همان خاک گران سیه است ارچه
شاره وآبفت کنی کرته و شلوارش .

ناصرخسرو.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ