ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آبزده

لغت‌نامه دهخدا

آبزده . [ زَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) آب برافشانده . مرشوش . مرشوشه :
درِ سرای مغان رُفته بود و آب زده
نشسته پیر و صلایی بشیخ و شاب زده .

حافظ.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ