ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گى قُرماقَه

گویش بختیاری

1. (لفظى) مدفوع قورباغه؛ 2. جُلبکهاى شناور در آبهاى کمعمق و راکد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ