ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گا به لیر

گویش بختیاری

هنگامى که باران مىبارد و زمین گل است کشاورزان بهدلیل بارندگى به صحرا نمىروند و گاوان در طویله مىمانند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ