ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کَمیلَه

گویش بختیاری

1. ترشحات خشک شده بینى؛ 2. کثافات خشک شده و چسبیده به پشم یا موى حیوانات.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ