ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کَشیدن

گویش بختیاری

1. استعمال دخانیات؛ 2. جابهجا کردن چیزى از جایى به جایى.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ