ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوره کوره

گویش بختیاری

اندک اندک delom kura kura dard ekona>:دلم آهسته آهسته درد مىکند> .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ