ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چِلِنگ چِلِنگ

گویش بختیاری

صداى سگ یا تولهسگ کتک خورده یاصدمه دیده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ