ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چِلِنگ چِلِنگ

گویش بختیاری

صداى سگ یا تولهسگ کتک خورده یاصدمه دیده.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما