ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چار چار

گویش بختیاری

چارچار، سردترین روزهاى زمستان درماه بهمن، چهار روز آخر چله بزرگ وچهار روز اول چله کوچک = 7 تا 10 و11 تا 14 بهمن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ