ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پِنگِریدَن

گویش بختیاری

پراکنده‏شدن، منتشرشدن، پرشدن فضایى از گاز یا آب. bu naft pengerida be otâq> اتاق پر از بوى نفت شده است> . ow pengerida be gong> مجراى آب پر شده و راه خروج ندارد> .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ