ترجمه مقاله

پوپ کووَه

گویش بختیاری

نام نوعى بیمارى کشنده ویژه مرغ و خروس که نشانه ظاهرى آن کبودى تاجک آنهاست.
ترجمه مقاله