ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هوکارَه

گویش بختیاری

زیرک، کسى که با زرنگى کارها را به نفع خود پایان دهد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ