ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میندل

گویش بختیاری

1. (لفظى) میانِ شکم؛ 2. مجموع دل و قلوه و جگر سیاه و سفید.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ