ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مَلَّه سگى

گویش بختیاری

نام نوعى شنا که در آن با دو دست آب را به زیر شکم رانند و از پشت جفت پا را بر روى آب زنند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ