ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شِیقه

گویش بختیاری

شقیقه، گیجگاه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ