ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شُسَّن

گویش بختیاری

شستن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ