ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سُک

گویش بختیاری

آلتى چوبى که در جاجیمبافى بهکار رود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ