ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سارِوون

گویش بختیاری

ساربان، شتربان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ