ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رَخت

گویش بختیاری

لباس.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ