ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دَسچاله بُر آویدن

گویش بختیاری

1. دور شدن از مرکز قدرت، دور شدن ازجایى؛ 2. نام نوعى بازى.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ