ترجمه مقاله

دوت دوت

گویش بختیاری

نام نوعى بازى.
ترجمه مقاله