ترجمه مقاله

دروازه

گویش بختیاری

در بزرگ دولنگهاى حیاط.
ترجمه مقاله