ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خِریم

گویش بختیاری

کودن، خِرِف.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ