ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خِرِفت

گویش بختیاری

خرف، کودن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ