ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خَرسُک

گویش بختیاری

چوبى کوتاه با میخ نوک تیزى بر سر آنبراى راندن الاغ.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ