ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیف تیفِ بارون

گویش بختیاری

قطرههاى ابتدایى باران.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ