ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تا

گویش بختیاری

لنگه، نظیر، مانند. tâ nâra همتا ندارد، لنگه ندارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ