ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بُخارى

گویش بختیاری

بخارى (جایى در دیوار که در آن آتش افروزند).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ