ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

به بار نِشِسَّن

گویش بختیاری

محصول دادن، بار دادن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ