ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اِسپِرزَه

گویش بختیاری

اِسفَرزَه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ