ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آلِشت

گویش بختیاری

عوض، اشتباه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ