ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آسَّر

گویش بختیاری

آستر.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما