ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کتاب

دیکشنری عربی به فارسی

فصل ياقسمتي از کتاب , مجلد , دفتر , کتاب , درکتاب يادفتر ثبت کردن , رزرو کردن , توقيف کردن , نامه رسمي , نطق , سخنراني , فصاحت و بلا غت , خطابه , سخن , حرف , گفتار , صحبت , گويايي , قوه ناطقه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ