ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وميض

دیکشنری عربی به فارسی

تلا لو , تاباندن , نور ضعيف , پرتو اني , سوسو , تظاهر موقتي , نور دادن , سوسو زدن , روشنايي ضعيف , نور کم , درک اندک , خرده , تکه , کور کوري کردن , با روشنايي ضعيف تابيدن , چشمک زدن (بويژه در مورد ستارگان) , برق زدن ياتکان تکان خوردن , چشمک , بارقه , تلا ء لو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ