ترجمه مقاله

نعمة من الله

دیکشنری عربی به فارسی

نعمت غير مترقبه , چيز خدا داده , خرابي
ترجمه مقاله