ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موخرة السفينة

دیکشنری عربی به فارسی

کشتيدم , صداي قلپ , صداي کوتاه , قسمت بلند عقب کشتي , صداي بوق ايجاد کردن , قورت دادن , تفنگ درکردن , باد وگاز معده را خالي کردن , گوزيدن , باعقب کشتي تصادم کردن , فريفتن , ادم احمق , از نفس افتادن , خسته ومانده شدن , تمام شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ